Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  10.02.2017р. зміна власників 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

07.02.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739787 (056)3739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.02.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 27 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

09.02.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

10.02.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.2016

06.02.2017

Пайовий iнвестицiйний фонд «РIАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ IНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» Недиверсифiкованого виду закритого типу Приватного акцiонерного товариства Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс»

32836032-232120

5.514523

19

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.02.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Пайового iнвестицiйного фонду «РIАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ IНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» Недиверсифiкованого виду закритого типу Приватного акцiонерного товариства Компанiї з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 32836032-232120) становив 5,514523% голосуючих акцiй (463220 шт.), 5,514523% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки ПIФ НВЗТ «РЕМI-ПРОСПЕКТ» ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» становить 19% голосуючих акцiй (1596000 шт.), 19% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений реєстр.

2

31.12.2016

06.02.2017

Публiчне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива»

34497042

6.923571

18.980297

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.02.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 6,923571% голосуючих акцiй (581580 шт.), 6,923571% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки ПАТ «БГП» складає 18,980297% голосуючих акцiй (1594345 шт.), 18,980297% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений реєстр.

3

31.12.2016

06.02.2017

Публiчне акцiонерне товариство «Хiммет»

33473408

19.5202

18.984523

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.02.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (49000, м. Днiпро, вул. Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) становив 19,5202% голосуючих акцiй (1639700 шт.), 19,5202% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ПАТ «Хiммет» становить 18,984523% голосуючих акцiй (1594700 шт.), 18,984523% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений реєстр.

4

31.12.2016

06.02.2017

Публiчне акцiонерне товариство «Конструкторське бюро «Транспортер»

33516488

19.9627

18.552976

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.02.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код ЄДРПОУ 33516488) становив 19,9627% голосуючих акцiй (1676870 шт.), 19,9627% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ПАТ «КБ «Транспортер» становить 18,552976% голосуючих акцiй (1558450 шт.), 18,552976% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений реєстр.

5

31.12.2016

06.02.2017

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БIТ ПРОДАКШН»

34560779

19.7543

0.200297

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.02.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БIТ ПРОДАКШН» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560779) становив 19,7543% голосуючих акцiй (1659365 шт.), 19,7543% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ТОВ «БIТ ПРОДАКШН» складає 0,200297% голосуючих акцiй (16825 шт.), 0,200297% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений реєстр.

6

31.12.2016

06.02.2017

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондовий Трейдер»

39845530

17.9941

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.02.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондовий Трейдер» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 39845530) становив 17,9941% голосуючих акцiй (1511506 шт.), 17,9941% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ТОВ «Фондовий Трейдер» становить 0% голосуючих акцiй (0 шт.), 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений реєстр.

7

31.12.2016

06.02.2017

Акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Ф’ючерс»

39789356

7.3546

13.809523

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.02.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Ф’ючерс» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 39789356) складав 7,3546% голосуючих акцiй (617783 шт.), 7,3546% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки АТ «ЗНВКIФ «Ф’ючерс» складає 13,809523% голосуючих акцiй (1160000 шт.), 13,809523% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений реєстр.

 

ProEmitent.INFO